کیف کمک های اولیه وسایل مخصوصی دارد که در همه مکان ها و منازل می بایست وجود داشته باشد. در این بخش لیست کامل وسایل جعبه کمک های اولیه را شرح داده می شود.